Stanovy

POPICKÁ CHASA, z.s.

I. Úvodní ustanovení
Název: Popická chasa, z.s.
Sídlo: Hlavní 71, 691 27 Popice

II. Charakter spolku
Popická chasa,z.s. je spolek dobrovolný, spolkuje členy na základě společného zájmu dle zákona č. 89/2012Sb obč.zákoníku za účelem zajišťování volnočasových, kulturních a společenských potřeb mládeže a občanů. Je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti.

III. Činnosti spolku
– Obnova, udržování a rozvíjení lidových tradic, krojů, lidových tanců a písní
– Kulturní činnost, práce s mládeží
– Pořádání kulturních akcí, spolupráce a účast na kulturních akcích organizovanými občany, spolky, obcemi a podnikateli

IV. Členství ve spolku
– Členství je dobrovolné, je nepřevoditelné na jinou osobu
– Členem mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku
– O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku
– Členství vzniká dnem přijetí za člena na základě písemné přihlášky. Nezletilá osoba se může stát členem pouze se souhlasem zákonného zástupce, který se podepisuje i na členskou přihlášku
– Evidence písemných přihlášek a seznam vede výbor. Písemné zápisy i výmazy jsou zpřístupněny k nahlédnutí na adrese sídla spolku, a to pouze členům spolku
– Členství zaniká:
a) Dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení. Členství končí dnem doručení.
b) Úmrtím člena
c) Zánikem spolku
d) Písemným vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady (např. porušování člens. povinností, poškozování záměrů spolku, nezaplacení člens. příspěvku do data určeného výborem,….). Rozhodnutí o vyloučení musí být písemně doručeno vyloučenému členu.

V. Práva a povinnosti členů
Práva:
– Člen má právo podílet se na činnosti spolku
– Volit a být volen do orgánů spolku, splňuje-li podmínku 18let
– Podávat podněty a stížnosti
– Účastnit se valné hromady
– Nahlédnout do zápisu ze zasedání valné hromady
Povinnosti:
– Dodržovat stanovy
– Aktivně se podílet na činnosti a cílech spolku
– Vykonávat svěřené funkce s loajalitou a pečlivostí
– Jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
– Platit řádné členské příspěvky

VI. Orgány spolku
– Valná hromada
– Výbor
– Statutární orgán (individuální) – předseda

VII. Valná hromada
– Je nejvyšším orgánem spolku
– Tvoří ji všichni členové spolku
– Schází se 1x ročně, svolává ji výbor
– Mimořádné svolání valné hromady se uskuteční v případě, pokud o to požádá alespoň třetina členů spolku
– Oznámení o konání musí být oznámeno písemně (i elektronicky) všem členům 14 dnů předem
– Není-li usnášeníschopná, statutární orgán nebo ten, kdo ji svolal, musí do 15dnů novou pozvánkou svolat náhradní zasedání valné hromady. Z pozvánky musí být jasné, že se jedná o náhradní zasedání, které se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne svolání řádného zasedání valné hromady
– Zasedání řídí předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru
– Je usnášeníschopná a její usnesení jsou platná pokud je přítomna na zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku, každý člen má 1hlas
– K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí více jak 50% přítomných
– Rozhoduje o změnách stanov, volí členy do výboru, rozhoduje o zániku členství a o zániku spolku nebo jeho přeměně
– O konání valné hromady se provede písemný zápis, který obsahuje datum, místo, čas a výsledky hlasování, seznam přítomných členů,…
– Pokud budou zřízeny kontrolní a rozhodčí komise, volí členy do těchto komisí (členové komisí musí mít 18let, být svéprávní a nesmí být současně členy v obou komisích, funkční období je u obou komisí stejné jako u výboru, tj 3 roky, každá z komisí je tříčlenná)

VIII. Výbor
– Je výkonným orgánem spolku, který zodpovídá za svou činnost
– Volí předsedu jako statutární orgán, místopředsedu a pokladníka
– Člen výboru musí mít 18let a být svéprávný
– Funkční období jsou 3 roky, členové mohou být voleni opětovně, totéž platí i pro funkci předsedy, místopředsedy a pokladníka
– Je usnášeníschopný v nadpoloviční většině, každý člen má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy
– Svolává valnou hromadu
– Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena, stanovuje výši a splatnost čl. příspěvků
– Odpovídá za hospodaření a rozhoduje o výsledku hospodaření, předkládá každý rok zprávu o výsledku hospodaření a účetní závěrku ke schválení
– K jednání v dílčích záležitostech může předseda zmocnit místopředsedu, a to na základě písemné plné moci s přesným vymezením oprávnění – zmocnění.

IX. Zásady hospodaření
Zdroji majetku jsou:
a) Dary a příspěvky fyzic. a právnických osob
b) Přijmy z činnosti při naplňování cílů spolku – jedná se o případné příjmy z pořádaných kulturních akcí spolku
c) Ostatní a jiné dotace
d) Výnosy z majetku
e) Zisk z činnosti spolku může být použit pouze pro činnost a správu spolku

X. Zánik spolku
– Dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady (zaniká-li tímto způsobem, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání)
– Pravomocným rozhodnutím soudu

 

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace

V Popicích dne 31. srpna 2015

Leave a comment

Napsat komentář